Waldorf- och läkepedagogik

waldorf- och läkepedagogik ger näring åt hela personligheten!

Waldorfpedagogik & läkepedagogik

Läkepedagogik

För barn med funktionshinder av olika slag gav Rudolf Steiner uppslag som har kommit att praktiseras inom den så kallade läkepedagogiken. Med läkepedagogiken försöker man nå och aktivera den friska kärnan i varje människans personlighet, oavsett funktionsnedsättningar eller andra hinder för att kunna utveckla ett meningsfullt liv och renodla den unika begåvning varje individ äger.

Barnens rörelsemönster kan visa på ensidigheter och obalanser som i många fall anses ha samband med att något organsystem fått övertaget. För att övervinna ensidigheterna arbetar man med olika rytmiska verksamheter: man söker påverka det rytmiska och balanserande organsystemet i kroppen, använder sig av olika terapier, följer en dags-, vecko- och årsrytm och firar olika helger för att markera växlingarna och det återkommande i livet.

Stor vikt läggs vid utformning av en konstnärlig miljö. Man använder sig av färg, form, rörelse och musik som har en terapeutisk inverkan på barnen. Det kompletteras med en omsorgsfull strukturering av dygnet, veckan, månaden och årstiden, vilket skapar ett lugn och en trygghet i tillvaron.

I de fall där anpassning till ett vanligt liv i konventionell mening inte är möjlig är intentionen att hitta en optimalt fungerande livssituation.

Kännetecknande för de läkepedagogiska verksamheterna är helhetssynen. Om barnen inte kan bo hemma erbjuder verksamheterna så hemliknande boendeformer som möjligt (elevhem). Lärare, terapeut, vårdare, sjuksköterska, psykolog och läkare bildar en arbetsgrupp som i samråd med föräldrar och kommunens handläggare utformar en behandlingsplan för eleven.

Vi vill sammanfatta läkepedagogiken på detta sätt:

  • Vård och boende i en välstrukturerad och vacker miljö.
  • En med omsorg utformad dags-, vecko- och årsrytm.
  • Kontinuitet och trygghet i den sociala miljön.
  • Konstnärligt bearbetad skolundervisning.
  • Möjligheter till individuell terapi.
  • Medicinsk terapi.

Antroposofin ligger till grund för både waldorf- och läkepedagogik.

Läs mer om Antroposofi

Waldorfpedagogik

Waldorfpedagogikens metodik och innebär att undervisningen aldrig reduceras till enbart inlärning utan är ett stöd åt hela människans utveckling, tanke-, känslo- och viljemässigt. På så sätt utgör växandet och lärandet en helhet där eleven får arbeta både praktiskt, konstnärligt och teoretiskt utifrån sina egna behov och möjligheter.

Waldorfpedagogiken anser att barnets väg till kunskap om sig själv och världen går från handen genom hjärtat till huvudet. Detta innebär att även praktiska ämnen som till exempel slöjd, målning och musicerande betraktas som lika viktiga som de intellektuella.

Undervisningen ger näring för hela personligheten och reduceras inte till enbart inlärning. Ingen kunskapskorvstoppning. Kunskapen är medlet, kreativiteten metoden.

Waldorfpedagogiken syftar till att hela människan skall gå i skolan, inte bara huvudet.  Även känslo- och viljelivet måste utvecklas.
Waldorfpedagogiken, som ansluter sig till grundskolans övergripande mål, syftar till att utveckla allsidighet hos det växande barnet, att få det att mogna som människa. Att förbinda sig med världen för att sedan kunna ta på sig ett personligt ansvar på självvalda områden.

Arbetssättet är anpassat efter de olika skedena i barnets utveckling och kan därför variera väsentligt från klass till klass. Gemensamt är dock det konstnärliga elementet som genomsyrar hela arbetet, inte för att utbilda konstnärer, utan som pedagogisk metod.
Om till exempel barnen själva får gestalta sina arbetshäften får de ett starkare förhållande till stoffet än de skulle få med anonyma läromedel. Genom rytmiska lekar och sånger kommer de yngre barnen lättare in i matematik- och språkundervisning etc.

Den första waldorfskolan grundades 1919 i Stuttgart av Rudolf Steiner för arbetarbarnen i cigarettfabriken Waldorf-Astoria, därav namnet. Idag finns över 500 skolor i många länder och i alla världsdelar därav över 80 i Norden och 40 i Sverige. Dessutom finns drygt sextio waldorflekskolor


"Ni kommer inte att bli en god uppfostrare om ni bara aktar på vad ni gör, men inte på det ni är....Människan verkar inte bara genom det hon gör, utan framförallt genom det hon är....."
Rudolf Steiner